News

Buy theme
Фабрика Карпош изведе низа градежни зафати за обнова на тротоарите на станбените улици низ населбите Влае и Тафталиџе.

Во периодот од септемвти 2012г, до ноември 2012год. Фабрика Карпош изведе низа градежни зафати за обнова на тротоарите на станбените улици низ населбите Влае и Тафталиџе, Општина Карпош. Во овој дел интервенирано е на ул. Владимир Каваев, ул.Осло, ул.Скупи-4 и ул.Иван Цанкар. Сите градежни работи се извршени брзо и квалитетно во склад со барањата на Инвеститорот и важечките стандарди за ваков тип на објекти.